ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2020

lomazy

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Łomazy, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie wniosek należy złożyć do Wójta Gminy w terminie od 3 sierpnia 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 ulega zmianie proces przyjmowania wniosków tj.
1) Wypełniony kompletny wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopie) należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Łomazach, pozostawić w specjalnie oznaczonej skrzynce (dokumenty będą poddane 24-godzinnej kwarantannie).
2) Na wniosku prosimy wpisać numer kontaktowy wnioskodawcy.
3) W przypadku potrzeby uzupełnienia wniosku, stwierdzenia ewentualnych braków pracownik będzie kontaktował się z wnioskodawcą drogą telefoniczną.
4) Informacje udzielane przez pracowników o wielkości gospodarstwa lub wielkości wykorzystanego limitu przed wypełnieniem wniosku tylko i wyłącznie drogą telefoniczną ( nr telefonu 83 3417 008).
5) Osoby przychodzące złożyć wniosek prosimy o założenie maseczki, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.


Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Urząd Gminy w Łomazach prosi o zachowanie reżimu sanitarnego.


Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1) faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.;
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
UWAGA: w przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie (luty 2020 r.), nie jest wymagane jego ponowne przedłożenie przy składaniu wniosku w drugim terminie – sierpień 2020 r.


Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1l oleju napędowego (w 2020 r. - 1,00 zł), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku
(100 x ilość użytków rolnych) oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.


Podatek będzie zwracany wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Więcej informacji udziela pracownik Urzędu Gminy telefonicznie: 83 3417-008

Wniosek