Witaj na stronie OZE :: Gmina Łomazy   Kliknij w ikonę, aby odsłuchać tekst. Witaj na stronie OZE :: Gmina Łomazy Powered By GSpeech
loga EFRR PL

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zrozumiałem

Informacja o projekcie

Nazwa projektu: "Czysta energia w Gminie Łomazy"

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 366 instalacji OZE, w tym: 233 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 1,061 MW, 22 kotły na biomasę o łącznej mocy 0,79 MW i 111 otwartych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,237 MW.

Dla wszystkich interesariuszy projektu istotny będzie efekt ekologiczny, który przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Podniesie to jakość powietrza, ograniczy zagrożenia zdrowotne ludności. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej" z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu zawieszonego PM10, którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Osiągnięty będzie poprzez realizację dwóch celów szczegółowych:

  1. Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gminy poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  2. Poprawa jakości życia i ograniczenie zagrożeń zdrowotnych mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Cele projektu są spójne z celem Osi Priorytetowej 4. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, który zakłada zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Osiąganie celu głównego monitorowane będzie poprzez zestaw wskaźników:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
  • Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 
  • Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych

Dane kontaktowe

URZĄD GMINY ŁOMAZY
Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy
tel. (+48) 83 341 70 03, fax. (+48) 83 341 70 21
e-mail: oze@lomazy.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:30- 15:30

© 2019 Gmina Łomazy
Kliknij w ikonę, aby odsłuchać tekst. Powered By GSpeech