Witaj na stronie OZE :: Gmina Łomazy   Kliknij w ikonę, aby odsłuchać tekst. Witaj na stronie OZE :: Gmina Łomazy Powered By GSpeech
loga EFRR PL

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zrozumiałem

Nazwa projektu: "Czysta energia w Gminie Łomazy"

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 366 instalacji OZE, w tym: 233 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 1,061 MW, 22 kotły na biomasę o łącznej mocy 0,79 MW i 111 otwartych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,237 MW.

Dla wszystkich interesariuszy projektu istotny będzie efekt ekologiczny, który przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Podniesie to jakość powietrza, ograniczy zagrożenia zdrowotne ludności. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej" z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu zawieszonego PM10, którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Osiągnięty będzie poprzez realizację dwóch celów szczegółowych:

  1. Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gminy poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  2. Poprawa jakości życia i ograniczenie zagrożeń zdrowotnych mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Cele projektu są spójne z celem Osi Priorytetowej 4. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, który zakłada zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Osiąganie celu głównego monitorowane będzie poprzez zestaw wskaźników:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
  • Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 
  • Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystywanie nie wiąże się z ich długotrwałym niedoborem, ponieważ odnawiają się w stosunkowo szybkim tempie.

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in.: promieniowanie słoneczne, wiatr, opady, pływy i fale morskie oraz geotermię. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w Polsce do 2020 roku odnawialne źródła energii mają zaspokajać 15% zapotrzebowania na energię.  

Odnawialne źródła energii są zróżnicowane pod względem pochodzenia i lokalnych zasobów, wymagają również zainstalowania odpowiednich systemów do przetwarzania energii z tych źródeł na energię użytkową.

Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne jest najobfitszym źródłem energii odnawialnej i jednocześnie najbardziej rozproszonym. Do niedawna korzystanie z energii promieniowania słonecznego było mało opłacalne, ponieważ koszt założenia takiej instalacji był bardzo wysoki. Obecnie dzięki upowszechnieniu się paneli fotowoltaicznych wykorzystanie energii promieniowania słonecznego jest coraz popularniejsze.

Promieniowanie słoneczne może być również wykorzystywane przez kolektory słoneczne, służące do ogrzewania wody użytkowej. W instalacjach można stosować połączenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Dane kontaktowe

URZĄD GMINY ŁOMAZY
Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy
tel. (+48) 83 341 70 03, fax. (+48) 83 341 70 21
e-mail: oze@lomazy.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:30- 15:30

© 2019 Gmina Łomazy
Kliknij w ikonę, aby odsłuchać tekst. Powered By GSpeech